@

 

M

P

[Napisz]

[Mapa strony]

[Partnerzy]

   
 

 [Strona główna] [Info] [Nowości] [Historia] [Kalendarium PTK] [XXV-lecie PTK] [Bal U Prezesa] [Wydawnictwa]

[Kalendarium Pleszewa] [Wycieczka po Pleszewie] [Publikacje członków PTK] [Czytelnia PTK][E-books]

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelnia

Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego

poleca

 

 

Wilczek, Niesiołowski, Jacorzyński - znani pleszewianie

z pomnika

Zespół redakcyjny, Robert Kulig, Paweł Jakubowski

 

[...] Józef Wilczek
Spośród wymienionych na obelisku osób najmniej informacji jest na temat Józefa Wilczka. Wiadomo, że był szewcem, który w roku 1765 został burmistrzem Pleszewa. Nazwisko Wilczka pojawia się przede wszystkim w kontekście ukazania znaczenia i roli jaką odgrywało w Mieście rzemiosło, a zwłaszcza cech szewski. J. Wilczek nie był jedynym szewcem będącym „włodarzem” miasta. Już w wieku XVI stanowisko burmistrza piastował Michał Belda. Także część rajców miejskich pochodziła z cechu szewskiego. Rozwój cechu szewskiego widoczny jest na przykładzie stale wzrastającej liczby szewców. W XVII wieku było ich 12 (więcej niż Kalisz, który miał „tylko" 11), podczas gdy w końcu XVIII wieku (1793r.) już 52 (razem z garbarzami), zaś w 1912 — 130 szewców. Tym samym cech szewski stał się wówczas największym w mieście. Sytuacja ta jednak uległa zmianie, zwłaszcza w wieku XX. W okresie II RP (1918-1939) cech szewski zaczął przeżywać poważne trudności, głównie związane z konkurencją towarów gotowych. W roku 1934 członków cechu szewskiego było już tylko 329. Obecnie w ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy jest tylko 2 szewców.

Robert Kulig
Ks. Kazimierz Niesiołowski (1872-1949)
Każda nawet najmniejsza miejscowość posiada swoich lokalnych bohaterów, postacie wybitne i barwne, które nie są lub nie powinny być zapomniane. W przypadku Pleszewa osobą, która położyła olbrzymie zasługi w podnoszeniu na wyższy stopień życia społecznego i kulturalnego był ks. Kazimierz Niesiołowski. Przyszedł na świat w miasteczku Mrocza 06.II.1872r. w rodzinie dzierżawcy dóbr Andrzeja Niesiołowskiego i Heleny z Bogusławskich Po ukończeniu szkoły elementarnej w 1883r. podjął naukę w gimnazjum w Bydgoszczy uzyskując maturę w 1892r. Zdobywszy świadectwo dojrzałości wstąpił do seminarium duchownego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 28.VI.1896r. z rąk arcybiskupa Floriana Stablewskiego. Skierowano go do Pleszewa, gdzie w miejscowej parafii objął funkcję wikariusza. Był nim w latach 1896-1900. Dnia 02.VII.1900r. został jej komendarzem-substytutem. Instytucja kanoniczna nastąpiła 24.X.1901r. Gdy został proboszczem rozwinął na terenie parafii bardzo szeroką w zakresie problematyki i owocną w następstwach działalność duszpasterską, społeczną i kulturalną. Proboszczem był do 1949r., z przerwą w latach 1941-45 (więziony i przesiedlony do Generalnej Gubernii). 14 Zmarł 05.XI.1949r. i został pochowany na miejscowym cmentarzu.
Ksiądz Kazimierz Niesiołowski inicjował działalność towarzystw wstrzemięźliwości i organizacji charytatywnych. Wskrzesił w 1898r. tutejsze Bractwo Wstrzemięźliwości (zał. 1851r). Po kazaniu głoszonym 02.II.1899r., a mówiącym o trzeźwości złożył uroczyste przyrzeczenie całkowitej abstynencji. Przy jego współudziale założono 12.IX.1902r. Związek Księży Abstynentów na Archidiecezję Gnieźnieńską i Poznańską. Ujął w swe ręce ster tego nowego stowarzyszenia, pozostając jego prezesem aż do 1939r. Następnie przyczynił się do powstania 22.XI. 1905r. świeckiej organizacji abstynenckiej pod nazwą Towarzystwo „Wyzwolenie”. W tym samym roku brał udział w Kongresie Antyalkoholowym w Budapeszcie oraz II Zjeździe Polskich Abstynentów w Krakowie, gdzie należał do komitetu organizacyjnego i wygłosił wykład „O ruchu wstrzemięźliwości w Księstwie Poznańskim”.
W Pleszewie powołał Towarzystwo „Wyzwolenie” 18.III.1906r. Należał do głównych prelegentów. Jego wykłady i odczyty nie ograniczały się tematycznie tylko do szerzenia idei wstrzemięźliwości, ale obejmowały wiele tematów z historii Polski i problematyki nowoczesnego duszpasterstwa. W 1904r. z inicjatywy ks. Niesiołowskiego założono Towarzystwo Pań św. Wincentego a Paulo. Proboszcz został jego dyrektorem. Dzięki niemu ubodzy i chorzy znajdowali opiekę i pomoc. Wiele serca i troski poświęcał sierotom. Od 1901r. stał na czele Kuratorium Domu Sierot i Ochronki w Pleszewie. Zakład do 1939r. wychował ponad 700 dzieci.

Sferą zainteresowania ks. Niesiołowskiego były nie tylko problemy wstrzemięźliwości i opieki, ale także szersza działalność społeczna. Duchowieństwo pod wpływem encykliki Leona XIII Rerum Novarum z 15.V.1891r., głoszącej m.in. prawo do własności prywatnej, sprawiedliwej zapłaty, tworzenia stowarzyszeń i związków zawodowych, rozpoczęło akcję zneutralizowania wpływów socjalistycznych wśród robotników. W Pleszewie 20.XI.1898r. powstało Towarzystwo Robotników Polsko-Katolickich. Patronem towarzystwa został ks. Niesiołowski. Pleszewski duchowny wygłaszał odczyty o kasach chorych, występował w obronie robotników. Inicjował przedstawienia amatorskie, w których brali udział członkowie TRPR.
Duże zasługi położył na polu oszczędności. W 1899r. powołał w Pleszewie „Kasę drobnych oszczędności" przeznaczoną dla dzieci do 14 roku życia. Czynnie działał w Banku Pożyczkowo-Spółdzielczym. W 1904r. został wybrany prezesem Rady Nadzorczej Banku. Reprezentował pleszewski Bank Pożyczkowo-Spółdzielczy na Sejmikach Związku Spółek Zarobkowych. Prezesem RN był do 1922r. jak stwierdzono w sprawozdaniu z 75-letniej pracy Banku ks. Niesiołowskiemu przede wszystkim zawdzięcza się wybudowanie wspaniałego gmachu banku. Był inicjatorem pracy skautowej na terenie Pleszewa. Pierwsza drużyna powstała w czerwcu 1913r.

Równie ciekawa była aktywność polityczna ks. Niesiołowskiego. Od 1905r. związany był z Narodową Demokracją, a ściślej z organizacją jej podległą pod nazwą „Obrona Narodowa”. Z jej ramienia brał udział w kampanii wyborczej 1908r. ostro występował przeciwko germanizacji. Przykładem może być fakt popierania akcji strajkowej uczniów pleszewskich w 1902r. Udzielał się w akcji protestacyjnej przeciwko ustawie wywłaszczeniowej z 1908r. W 1912r. zorganizował wiec w Pleszewie, na którym mowy mieli głównie Władysław Seyda - o bezprawiach pruskich oraz ks. Niesiołowski mówiący na temat środków amoobrony narodowej. Szczególnie aktywny był w 1918r. gdy Polska „wybuchła” i odradzała się. Do ogólnopolskich dążeń, realizacji narodowych aspiracji cegiełkę dołożyło społeczeństwo pleszewskie, którego duchowym przewodnikiem był właśnie ks. Proboszcz. W październiku 1918r. na pleszewskiej plebanii, zawiązany został Tajny Komitet Obywatelski z ks. Niesiołowskim jako przewodniczącym. 29 14.XI.1918r. Komitet Obywatelski ujawnił się i przekształcił w Radę Ludową, która miała przejąć władzę w mieście i powiecie.28.XI.1918r. prezesem Rady Ludowej został ks. Niesiołowski. Znalazł się także w składzie delegatów mających uczestniczyć w obradach Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu od 3-5.XII.1918r. Dnia 6.I.1919r. nastąpiła uroczystość przejęcia władzy przez Radę Ludową. Na 20-cia plenarnych posiedzeń Rady w 18-tu z nich przewodniczył ks. Niesiołowski. Angażował się także w działalność na rzecz polskości w okresie plebiscytowym na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach. Organizował wiece i zbierał składki. W czasie trwania wojny Polski z Rosją Radziecką zgłosił się na ochotnika. 14.VII.1920r. otrzymał zgodę na czasowe objęcie kapelanii wojskowej, a następnie w stopniu kapitana został przydzielony do baonu zapasowego 57 pułku piechoty. 34 Brał także udział w kampanii wyborczej do sejmu 1922r. 35 Po zamachu majowym aktywność pleszewskiego proboszcza na polu politycznym uległa zmniejszeniu, koncentrując się na uczestnictwie w kolejnych kampaniach wyborczych po stronie Stronnictwa Narodowego, którego był stałym zwolennikiem. W zakresie działalności kulturalno-oświatowej zwrócić należy uwagę na założenie i funkcjonowanie Ogródka Jordanowskiego. Ks. Niesiołowski biorąc przykład z dr Jordana urządził w 1901r. plac gier ruchowych. W 1906r. otworzył nowy ogród zwany Parkiem Dzieciątka Jezus, a później Ogródkiem Jordanowskim Dzieciątka Jezus. 37 17.IV.1909r. powołał do życia Towarzystwo Zabaw Ruchowych im. Jordana. Opracował jego statut i program, został także jego prezesem do 1939r Celem towarzystwa była „stała i dobrze zorganizowana opieka nad dziećmi oraz podnoszenie poziomu fizycznego i moralnego wśród dzieci i młodzieży za pomocą zdrowotnych zabaw ruchowych”. W 1925r. założył ogródki działkowe dla dorosłych. Ks. Niesiołowski w okresie niewoli i po odrodzeniu był także prezesem Komitetu Powiatowego Towarzystwa Czytelni Ludowych. Z jego inicjatywy pleszewskie TCL urządzało tygodnie książki połączone z wystawami książek. Pierwsza wystawa była zorganizowana
w 1918r. a następne w 1928, 1933 i 1938r. Od 1913r. pełnił funkcję przewodniczącego komitetu powiatowego Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Dr Marcinkowskiego. W 1918r. został uznany członkiem honorowym
Towarzystwa Oświaty na Śląsku im. Św. Jacka. 42 Proponowano mu przejęcie redakcji „Przewodnika Katolickiego", warunkiem było opuszczenie pleszewskiej społeczności. Propozycję tę odrzucił.
W wyniku zabiegów księdza powstała w 1909r. w Pleszewie czytelnia dla kobiet, a w 1912r. Stowarzyszenie Kobiet Pracujących. 44 Na przełomie wieków był wiceprezesem Koła Śpiewackiego. 45 Bardzo ważną kwestią nurtującą pleszewskiego proboszcza była sprawa budowy Domu Parafialnego. Według założeń dom ten miał służyć jako baza działalności większości organizacji społeczno-kulturalnych. Pierwsze projekty dotyczące budowy pojawiły się jeszcze przed I wojną światową. Jednak władze niemieckie nie udzieliły zgody na realizację tego pomysłu. Plany zostały uwieńczone sukcesem dopiero w latach 30-tych. Budowa trwała
od 1931r. i zakończona została w 1934r. Impulsem przyspieszającym budowę było wyznaczenie Pleszewa przez Prymasa Augusta Hlonda na miejsce spotkania z okazji XIV Zjazdu Katolickiego. Dnia 28.VI.1934r. Prymas poświęcił Dom Parafialny im. Ks. Piotra Skargi. Przedstawione formy aktywności księdza Niesiołowskiego realizowane były przede wszystkim do 1939 roku. Wojna i czas okupacji wpłynęły na ograniczenie działalności pleszewskiego duchownego. W 1941 roku ks. Niesiołowski został aresztowany. Przebywał w Forcie VII, a następnie w Bojanowie. W 1942r. wysłany został do Generalnej Guberni. Powrócił do Pleszewa wiosną 1945 roku. Przyczynił się do naprawy niemal wszystkich budynków parafialnych, a zwłaszcza kościoła farnego, domu parafialnego, wikariatu oraz budynków gospodarczych probostwa. Dokonał także poświęcenia dawnego kościoła poewangelickiego.
Wznowił także pracę w instytucjach działających przed wojną. W 1947 roku został honorowym prezesem Banku Pożyczkowo-Spółdzielczego. W 1948 r. wszedł w skład komitetu bibliotecznego mającego przyczynić się do utworzenia biblioteki publicznej w Pleszewie. Zasiadał także w komitecie honorowym 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. Podsumowaniem działalności pleszewskiego proboszcza może być opinia wizytacji kanonicznej w 1949 roku. Stwierdzała ona, iż „plebania, dom XX wikariuszy, Dom Katolicki utrzymane są we wzorowym porządku”. 47 Również pozytywne oceny otrzymał ogród proboszczowski oraz jordanowski.
Ks. Niesiołowski był autorem wielu broszur, książeczek, publikacji (np. „Szkice i sylwetki z przeszłości Pleszewa”). Jego bogate życie zostało uhonorowane przez mieszkańców miasta (Honorowy Obywatel), jak również odznaczeniami państwowymi (krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Niepodległości, Złoty Krzyż Zasługi), oraz godnościami kościelnymi (prałat domowy Jego Świątobliwości papieża Piusa XI).
Przypomnienie działalności „wielkiego proboszcza małego miasteczka” 48 - jak ks. Niesiołowskiego nazywano; księdza-społecznika, rzecznika prasy organicznej, inicjatora wielu przedsięwzięć o charakterze społecznym i kulturalnym wydaje się konieczne… Nie może przecież zaginąć pamięć o tak niezwykłej osobowości, której wieloletnia i owocna działalność przyczyniła się do rozwoju kulturalnego naszego miasta. Pawe³ Jakubowski

Paweł Jakubowski
Włodzimierz Jacorzyñski (1901-1972)

Nauczyciel, wychowawca, działacz społeczny i kulturalny, reżyser. Urodził się 17 marca 1901 roku w Łanczynie k. Nadwórnej, jako syn nauczyciela Erazma Jacorzyńskiego i Emilii
z Kropiwnickich. Po odbyciu służby wojskowej i uzyskaniu świadectwa dojrzałości w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Stanisławowie, w 1924 roku przybył do Pleszewa i 1 listopada tegoż roku rozpoczął pracę jako nauczyciel w Publicznej Szkole Powszechnej Męskiej im. Jana Kasprowicza w Pleszewie (dzisiejszy Zespół Szkół Publicznych nr 1). Od początku swojej pracy pedagogicznej wzbogacał artystycznie okolicznościowe uroczystości szkolne i akademie. W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej stosował nowatorską na owe czasy metodę - wychowania przez sztukę, co zaowocowało tworzeniem od 1927 roku szkolnych zespołów taneczno - scenicznych, a od 1931 roku reżyserowaniem przedstawień stowarzyszeń młodzieżowych. Dziecięce zespoły, w różnobarwnych i stylowych strojach występowały zarówno przed rówieśnikami, jak i przed dorosłą widownią. Bardzo dobre efekty przynosiła praca nad rozwijaniem zdolności aktorskich dzieci i młodzieży. Dał się wówczas po raz pierwszy poznać jako twórca i reżyser cyklicznych jasełek i „powitań św. Mikołaja”. Włodzimierz Jacorzyński, oprócz pracy dydaktyczno - wychowawczej, prowadził również ożywioną działalność kulturalną i społeczną. Stał się wybitnym animatorem życia
muzycznego i teatralnego na terenie Pleszewa. Był m.in. współzałożycielem Chóru Męskiego „Harmonia”, z którym występował jako solista tenorowy i gdzie kierował zespołem recytatorskim. W uznaniu zasług w pracy na rzecz chóru, otrzymał tytuł Honorowego Prezesa Chóru.
W czasie okupacji został wysiedlony do powiatu opoczyńskiego, gdzie w Marcinkowicach i Myśliborzu prowadził tajne nauczanie i zespół teatralny. W lutym 1945 roku, po wyzwoleniu, powrócił do Pleszewa i 1 marca rozpoczął ponownie pracę w Szkole Podstawowej nr 1. Nadal działał jako wielki animator kultury. Był m.in. założycielem i długoletnim prowadzącym (1945 - 1969) Ochotniczego Zespołu Teatru Ludowego, który w 1957 roku przekształcono w Zespół Sceniczny przy Zarządzie Powiatowym ZNP w Pleszewie. W 1955 roku zorganizował i do 1964 roku prowadził również Zespół Sceniczny Pleszewskiej Fabryki Aparatury Przemysłu Spożywczego „Spomasz”.
W 1961 roku inscenizacja „Dziewczynki z zapałkami” wg H. Ch. Andersena, wzbogacona występami tanecznymi, była wystawiona w Teatrze Polskim w Poznaniu. W 1966 roku założył zespół sceniczny przy Technikum Mechanicznym w Pleszewie, z którym wystawił „Szatana z siódmej klasy” wg Kornela Makuszyńskiego. W tym samym roku reprezentował również ziemię pleszewską na Kongresie Kultury Polskiej.
Włodzimierz Jacorzyński dał się poznać również jako twórca i reżyser wielkich widowisk plenerowych, m.in. „Dożynki” - 1945, „W krainie krasnoludków” - 1946, „Wisło moja” - 1948. Właśnie wielkie widowisko plenerowe „My ze spalonych wsi” zrealizowane wg własnego scenariusza na stadionie sportowym 12 października 1969 roku stało się zamknięciem wieloletniej działalności Włodzimierz Jacorzyńskiego jako reżysera i twórcy teatralnego. Na uwagę zasługuje fakt, że w spektaklu wzięło udział ponad pięciuset wykonawców w różnym wieku i różnych profesji.
Włodzimierz Jacorzyński wyreżyserował ponad 60 tytułów przedstawień, zarówno utworów różnych autorów, jak i własnych kompozycji. Wybór utworów pokazuje, że reżyser nie preferował konkretnej tematyki i nastroju przedstawień, gdyż obok dzieł o poważnej tematyce, dotykającej niepokojących i bolesnych stron życia i historii, stoją legendy i baśnie, gdzie zło ostatecznie zostaje zwyciężone przez dobro. Reżyserował również widowiska, w których kreowana była fantazja, barwne widowiska pełne muzyki, śpiewu i tańca, widowiska gdzie obok dorosłych mogła występować młodzież, a przede wszystkim dzieci.
W okresie międzywojennym do najwybitniejszych osiągnięć reżyserskich Włodzimierza Jacorzyńskiego należą m.in. „Janko Muzykant” - 1930, „Powrót Taty” - 1930, „A za tego króla Jana” - 1933, a także komedia „Ciotka Karola” T. Brandona - 1934, „Dzielny wojak Symhe Szmil na froncie” - 1935, misterium „Ukrzyżuj Go” Trzywdar - Rakowskiego - 1936, dramat „Knajpa”- Parviego - 1937, „Dziewczynka z zapałkami” H. Ch. Andersena - 1938.
Po wojnie wyreżyserował m.in. „Betlejem polski” L. Rydla - 1946, „Obrazy dramatyczne z czasów okupacji i wyzwolenia” wg własnego scenariusza - 1947, „Latarnika" H. Sienkiewicz - 1949, „Wiesława” wg K. Brodzińskiego - 1949, „Baśkę” - 1950, „Odwety wg L. Kruczkowskiego - 1951, „Wodewil warszawski” - 1952, „Laleczka z saskiej porcelany” - 1956, „Dzikie łabędzie” Andersena w opracowaniu K. Jeżewskiego, „Nowe przygody Szwejka” - 1956 oraz wiele wznowień tytułów z okresu przedwojennego. Włodzimierz Jacorzyński w 1957 roku był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Za pracę na rzecz kultury otrzymał nagrodę indywidualną województwa poznańskiego i miasta Poznania na rok 1963. W 1967 roku został wyróżniony przez Ministra Kultury i Sztuki odznaką „Zasłużonego Działacza Kultury”. Otrzymał ponadto złotą odznakę PCK i ZNP.
Aktywny do ostatnich dni Włodzimierz Jacorzyński zmarł 21 stycznia 1972. [...]

 

[Czytaj więcej]

Zespół redakcyjny, R. Kulig, P. Jakubowski, Wilczek, Niesiołowski, Jacorzyński - znani pleszewianie z pomnika. [w:]"Rocznik Pleszewski" 2003, s. 61-69

[Wstecz]

 

   
 

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne

 
   

 

 

Copyright © 2012 Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne. All rights reserved.

Pomysł i wykonanie Janusz M. Lewandowski