@

 

M

P

[Napisz]

[Mapa strony]

[Partnerzy]

   
 

  [Strona główna] [Info] [Nowości] [Historia] [Kalendarium PTK] [XXV-lecie PTK] [Bal U Prezesa] [Wydawnictwa]

[Kalendarium Pleszewa] [Wycieczka po Pleszewie] [Publikacje członków PTK] [Czytelnia PTK][E-books]

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelnia

Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego

poleca

 

 

Ks. Michał Kieling
KSIĄDZ KANONIK JÓZEF MACIOŁEK - PROBOSZCZ PARAFII PW. ŚW. FLORIANA W PLESZEWIE W LATACH 1976-2005


Jedną z najbardziej zasłużonych postaci dla Miasta Pleszewa w najnowszej jego historii jest ks. kanonik Józef Maciołek, proboszcz parafii pw. św. Floriana w latach 1976-2005. Czas pełnienia przez niego urzędu proboszcza zbiegł się z wieloma przełomowymi wydarzeniami w dziejach Kościoła i Polski: wybór Papieża Polaka w 1978 roku, polski sierpień 1980 roku, przemiany ustrojowe roku 1989, powstanie Diecezji Kaliskiej w 1992 roku, Rok Jubileuszowy 2000.
W wymiarze parafialnym był to okres budowania wspólnoty wiernych oraz materialne dzieło wznoszenia nowego kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Parafia przeżywała w tym okresie wiele uroczystości o charakterze wyjątkowym: Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 1979 roku, Nawiedzenie Obrazu św. Józefa w 1996 roku, Misje Miłosierdzia i konsekracja nowego kościoła w 2004 roku.
W niniejszym artykule poświęconym osobie ks. kanonika Józefa Maciołka jako proboszcza parafii pw. św. Floriana w Pleszewie zostaną przedstawione najważniejsze wydarzenia z życia ks. kanonika oraz parafii w czasie jego 29-letniej posługi.
Józef Maciołek urodził się 23 stycznia 1927 roku w Podobowicach w powiecie Źnin. Jego rodzicami byli Walenty i Elżbieta zd. Kranz. Ojciec był urzędnikiem Polskich Kolei Państwowych. Matka zajmowała się wychowaniem siedmiorga dzieci: Kazimierza, Michała, Józefa, Dominika oraz Salomei, Marii i Teresy. Siostra Maria wstąpiła do Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo w Gdyni i przez wiele lat pracowała w szpitalu Miłosierdzia Bożego w tym mieście. Siotra Teresa towarzyszyła bratu i wielu kapłanom w pełnieniu posług na plebanii (zmarła w październiku 2005 r, w Pleszewie). Dom rodzinny państwa Maciołków przepełniony był bogobojną atmosferą i umiłowaniem Ojczyzny. Matka ks. kanonika zmarła w roku 1972, natomiast ojciec w roku 1979 w Pleszewie.
Sakrament chrztu Józef Maciołek otrzymał 6 lutego 1927 roku w kościele parafialnym w Podobowicach, zaś I Komunię Świętą 5 czerwca 1938 roku w Cerekwicy. Sakrament bierzmowania miał miejsce w 1948 roku w Wągrowcu. Do szkoły powszechnej uczęszczał Józef Maciołek od siódmego roku życia w Głębowie. Podczas okupacji niemieckiej w latach 1941-1945 pracował jako robotnik rolny w gospodarstwie. Po zakończeniu II Wojny Światowej rozpoczął naukę w Państwowym Liceum i Gimnazjum w Wągrowcu zakończoną egzaminem dojrzałości dnia 19 maja 1948 roku na wydziale humanistycznym. W tym samym dniu zapisał się Józef
Maciołek do Sodalicji Mariańskiej. Następnie podjął decyzję o wstąpieniu do Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne przygotowujące do kapłaństwa. Formacja intelektualna
i duchowa do kapłaństwa przypadła w trudnych dla Kościoła czasach prześladowań. Józef Maciołek wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie dnia 27 września 1948 roku. Pierwsze dwa lata odbywał studia filozoficzne w Poznaniu, a następnie w latach 1950-1954 studia teologiczne w Gnieźnie.
Święcenia diakonatu miały miejsce 30 maja 1953. Dnia 27 maja 1954 w katedrze prymasów Polski w Gnieźnie Józef Maciołek otrzymał z rąk Jego Ekscelencji Bp. dra Władysława Suszyńskiego z Białegostoku święcenia kapłańskie.
Po święceniach przyszedł czas na pierwszą wokację wikariuszowską. Młody kapłan został skierowany jako wikariusz do kościoła kolegiackiego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy, gdzie pracował przez trzy lata do 15 lipca 1957 roku. Następną placówką była parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Bydgoszczy, w której posługiwał do 30 czerwca 1961 roku. Z dniem 1 października 1961 ksiądz Stefan kardynał Wyszyński mianował księdza Józefa Maciołka proboszczem parafii pw. św. Andrzeja w Czeszewie, gdzie przez pietnaście lat pełnił posługę proboszczowską.
Dnia 26 kwietnia 1976 roku zmarł proboszcz parafii pw. św. Floriana w Pleszewie ks. Bogdan Chojnacki. Po jego śmierci dekretem z dnia 1 czerwca 1976 roku nowym proboszczem parafii został ustanowiony ks. Józef Maciołek. Z czasem księża biskupi powierzali ks. Józefowi różne inne odpowiedzialne zadania o wymiarze diecezjalnym. Od 10 czerwca 1989 roku ks. Józef pełnił obowiązki wicedziekana dekanatu pleszewskiego, a od czerwca roku 2001 obowiązki dziekana dekanatu pleszewskiego i wizytatora wizytacji wstępnych Biskupa Kaliskiego. Dnia 25 marca 1995 w uznaniu za zasługi i dzieło budowy nowego kościoła Biskup Kaliski
Stanisław Napierała mianował księdza Józefa kanonikiem gremialnym kapituły konkatedralnej.
W dekrecie nominacyjnym Biskup Kaliski pisze: „Powołuję księdza proboszcza na członka kolegium Kapituły Konkatedralnej w Ostrowie Wielkopolskim w charakterze kanonika gremialnego. Nadając godność kanonicką księdzu proboszczowi, pragnę dać wyraz wdzięczności i uznania dla posługi przez niego chwalebnie pełnionej. Myślę przede wszystkim o wkładzie księdza kanonika w dzieło budowania początków Kościoła Diecezji Kaliskiej oraz jej integracji. Chcę szczególnie zauważyć Jego trudy i poświęcenie, związane z wybudowaniem kościoła parafialnego oraz długoletnią, gorliwą i ofiarną pracę proboszcza-duszpasterza w parafii pw.
św. Floriana w Pleszewie”.
Warto w tym kontekście prześledzić po krótce dzieje budowy nowego kościoła parafialnego. Mały kościółek św. Floriana był niewystarczjący na potrzeby kilkutysięcznej reaktywowanej w roku 1953 parafii. Wpierw rozważano rozbudowę zabytkowego kościoła, co jednak z wielu względów nie było możliwe. Wobec tej sytuacji proboszcz parafii zaczął poszukiwać odpowiedniego terenu pod lokalizację przyszłej świątyni. W roku 1985 parafia zakupiła działkę od prywatnych właścicieli Bugajnego i Stachowskiego. Projektantem nowej świątyni został inż. arch. Marian Bielicki z Ostrowa Wielkopolskiego, konstruktorami byli Stanisław Wagner
oraz inż. Roman Neyder.
W roku 1986 postawiono na ziemi przeznaczonej pod budowę krzyż. Biskup pomocniczy diecezji gnieźnieńskiej Jan Czerniak poświęcił tę ziemię. W roku 1987 rozpoczęto budowanie fundamentów. Kolejnym etapem było wzniesienie w roku 1988 konstrukcji stalowej o wysokości 24 metrów. W kolejnych latach kontynuowano prace nad budową. W dziele budowy kościoła proboszcz był wspierany przez założony w roku 1987 Komitet
Budowy Kościoła. [...]
Uwieńczeniem wieloletnich wysiłków była uroczysta konsekracja kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, której dokonał w dniu 26 maja 2004 r. Biskup Kaliski Stanisław Napierała. Dzień ten był świętem dla całej parafii. Konsekracja posiadała szczególne znaczenie również z uwagi na przypadający 27 maja złoty jubileusz kapłaństwa księdza kanonika Józefa Maciołka. W ostanim roku pełnienia posługi proboszczowskiej kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej otrzymał nowe nagłośnienie i witraże w prezbiterium. [...]

 

[Czytaj więcej]

 

Ks. Michał Kieling, Ksiądz kanonik Józef Maciołek - proboszcz parafii pw. św. Floriana w Pleszewie w latach 1976-2005. [w:] "Rocznik Pleszewski" 2005, s. 103-111

[Wstecz]

 

   
 

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne

 
   

 

 

Copyright © 2012 Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne. All rights reserved.

Pomysł i wykonanie Janusz M. Lewandowski